Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie v spoločnosti ATTACK, s.r.o.

Miesto realizácie projektu: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky
Názov projektu: Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie v spoločnosti ATTACK, s.r.o.
Stručný opis projektu: Cieľom projektu je zvýšiť vlastnú konkurencieschopnosť na trhu vykurovacích zariadení a vytvoriť trvalo udržateľné pracovné miesta s osobitným dôrazom na mladých ľudí do 29 rokov.

Špecifické ciele:
  • Zavedením inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti a vytvoriť trvalo udržateľné miesta
  • Inovácia výrobných a vývojových procesov
  • Podpora udržania a tvorby kvalifikovaných pracovných miest so zameraním na mladých ľudí
  • Zvyšovanie špičkovej kvality vlastných výrobkov spojené so zvyšovaním pridanej hodnoty
Názov a sídlo prijímateľa: ATTACK, s.r.o., Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky
Dátum začatia realizácie projektu: 4. 2. 2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 30. 11. 2015
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky
riadiaceho orgánu a daného
operačného programu:
www.economy.gov.sk, www.opkahr.sk, www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 539 365,– €


Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE

Produkty
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
Zákaznícky servis
Predajňa
SVET ATTACK, s.r.o
SVET ATTACK, s.r.o