Politika ISM organizácie

Politika KVALITY

Sme významným výrobcom plynových nástenných a stacionárnych kotlov, kotlov na spaľovanie biomasy (dreva, drevených paliet),  akumulačných nádrží a zásobníkov TÚV, ktoré dodávame svojim zákazníkom nielen zo Slovenskej republiky, ale aj z európskych a ďalších krajín sveta. Chceme aj do budúcna ponúkať zákazníkom výrobky s vysokou úžitkovou hodnotou.

Vedenie spoločnosti si uvedomujeme rastúce požiadavky zákazníkov na dodávky výrobkov v požadovanej kvalite, dohodnutom termíne, množstve a za konkurencieschopné ceny. Pre naplnenie týchto požiadaviek máme zavedený systém manažmentu kvality a vedením spoločnosti je vyhlásená táto

POLITIKA KVALITY


ktorá je presadzovaná prostredníctvom zásad v nasledujúcich oblastiach:

Zákazníci

 • budovať so zákazníkmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy;
 • dodávať objednané množstvo v dohodnutom termíne  a v požadovanej kvalite;

Dodávatelia

 • budovať s dodávateľmi dlhodobé a vzájomne výhodné partnerské vzťahy;
 • prevádzať  transparentné výberové konania;

Zamestnanci

 • podporovať rozvoj spôsobilosti zamestnancov pre dosahovanie vysokej úrovne kvality práce;
 • chrániť zdravie zamestnancov a účinnou prevenciou predchádzať úrazom;

Technológia a infraštruktúra

 • aktívne podporovať zavádzanie nových technológií, ktoré budú prínosom pre zákazníkov a aj našu organizáciu;
 • optimalizovať logistické toky materiálov a výrobkov v organizácii;

Okolité prostredie

 • aktívne spolupracovať so štátnymi orgánmi, organizáciami a orgánmi samosprávy, ktoré pôsobia v dosahu spoločnosti
 • podieľať sa na sponzorovaní verejne prospešných aktivít v okruhu pôsobnosti
 • znižovať riziká poškodzovania okolitého životného prostredia.

Vedenie spoločnosti sa zaväzuje:

 • dodržiavať vyššie uvedené zásady
 • plniť požiadavky zákonov a právnych predpisov
 • neustále zlepšovať systém manažmentu kvality.

Rudolf Bakala
generálny riaditeľ ATTACK, s.r.o.

Aktuálny certifikát kvality ISO 9001.

ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
ZÁKAZNÍCKY SERVIS
Ďalšie produkty
SVET ATTACK, s.r.o.
SVET ATTACK, s.r.o.